Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд представлява лична инвестиция, при която сами решавате, къде да бъдат инвестирани Вашите средства. Осигурява ефективна защита срещу непредвидени събития за дълъг период от време, данъчни преференции за гражданите и работодателите.

Всяко застраховано лице има допълнителни възможности за избор по личната си застраховка:

  • избор на инвестиционните фондове, в които да бъдат инвестирани Вашите средства;
  • възможност за промяна на инвестиционните фондове и за прехвърляне на инвестициите от един фонд в друг по всяко време;
  • възможност за инвестиране на допълнителни средства по всяко време (извънредни премии);
  • избор на нивото на застрахователна защита (застрахователна сума);
  • засилване на застрахователната защита чрез включване на допълнителни покрития.