Към застраховката Обща гражданска отговорност могат да бъдат сключени допълнителни клаузи за временна загуба на работоспособност в резултат на трети лица.

Застраховка Обща гражданска отговорност е комплексен продукт, подходящ както за физически, така и за юридически лица, заети в сферата на производствената или непроизводствената дейност.
Ако сте физическо лице този вид застраховка покрива всички суми, които застрахованият ще бъде законово задължен да плати като компенсация за вреди на основание претенции на трети лица.

Ако сте юридическо лице застраховка Обща гражданска отговорност покрива Вашата гражданска отговорност, а така също и гражданската отговорност на Вашите служители за причинени имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица, произтичащи от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата.

Покритието касае отговорността на застрахования в качеството му на глава на семейство, работодател на лица, работещи в домакинството, владелец на апартамент(и), къща и/или вила, които ползва лично, притежател на домашни животни и пчели (освен кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни), упражняващ спортни дейности (освен лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт), велосипедист. Покритието е в сила и по отношение на членовете на домакинството на Застрахования.
Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 /една/ година освен, ако не е договорено друго.