Покритието на застраховка Отговорност на изделието включва гражданската отговорност на българско или чуждестранно юридическо лице или търговец (в т.ч. по договореност на страните могат да се включат ръководители , служители, длъжностни лица в разни организации, имащи отношение към изделието, както и допълнително застраховани дейности ).

Отговорността е за суми, които лицето законно ще бъде задължено да заплати като компенсация за материални щети и телесни увреждания (вкл. смърт, заболяване, загуба на трудоспособност), причинени на трети лица в резултат на извършваната от него дейност или от стоки, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от него, както и съпътстващите разходи по уреждане на претенциите, извършени със съгласие на застрахователя.

Чрез застраховка Отговорност на изделието е покрита отговорността на застрахования, произтичаща от събития настъпили в цял свят с изключение на САЩ и Канада и териториите под тяхната юрисдикция.