Застраховка Отговорност на работодателя е незадължителна застраховка, която всеки работодател може да сключи за да се застрахова срещу рискове, които могат да се случат на работниците по време на изпълнение на тяхните професионални задължения.

Чрез застраховка Отговорност на работодателя се застрахова отговорността на работодателя, в качеството му на застраховано лице, за вредите, причинени на негови работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор. Застраховката е предназначена за всички правни субекти, в които работят служители по трудов договор.

Застраховат се всички лица, намиращи се в трудови правоотношения с работодателя. Покрива се регламентираната в Кодекса на труда безвиновна отговорност на работодателя за имуществените и неимуществените вреди, причинени на неговите работници и служители в следствие на трудови злополуки, независимо дали увреждането е причинено от него, негов орган или от негов работник или служител.

В застрахователното покритие се включват и разходите, които застрахования е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безуспешни, както и експертните и свидетелски разноски по граждански дела срещу застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити по застраховката.

Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 /една/ година, освен ако не е договорено друго.