Застраховка Отговорност на Притежателите на Огнестрелно оръжие е предназначена за физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана или самоотбрана, и има задължителен характер по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. По застраховката са покрити всички суми, които по силата на нормативен акт застрахованият ще бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие, както и разходите за уреждане на претенции, одобрени от застрахователя. Застраховката може да бъде сключена както от конкретното физическо лице във връзка с негово лично оръжие, така и от юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи огнестрелно оръжие за охрана.