За някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка Професионална отговорност от страна на специалистите, които ги практикуват. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Чрез застраховка Професионална отговорност са покрити всички суми, които Застрахованият ще бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения. Застраховка Професионална отговорност покрива и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от Застрахователя.

Предлагат се следните застраховки на професионална отговорност:

 • Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – Строители, Проектанти, Архитекти, Стpоителен Надзор, Технически надзор
 • Нотариуси, Адвокати
 • Лекари и медицински персонал
 • Дипломирани експерт счетоводители
 • Туроператор
 • Охранители
 • Преводачи
 • Хотелиера и ресторантьора
 • Синдици
 • Частни съдебни изпълнители
 • Инвестиционни посредници
 • Деиностите по сертифициране,лицензиране и контрол
 • Отговорност на спедитора

За разлика от застраховките на имуществата или от личното застраховане, при застраховането на професионалната отговорност настъпването на застрахователният случай не зависи от външни фактори (стихийни бедствия, природни явления, нещастни случаи, действия на трети лица), а от квалификацията на лицата, извършващи определена професионална дейност. Като правило, при застраховките за професионална отговорност за настъпване на застрахователен случай се счита влязло в сила съдебно решение, с което се установява съответната имуществена или морална отговорност на застрахования за причинени вреди на клиента и техният размер. Освен това, за застрахователен случай могат да се признаят и случаите на споразумения между застрахования и клиента (третото лице), но само при наличието на неоспорими доказателства за причините, довели до предизвикване на вредите, които следва задължително да бъде съгласувано със застрахователя.