Чрез застраховка Отговорност на ръководители и длъжностни лица се покрива личната отговорност на застрахованото в полицата лице (лица), по отношение на едно Дружество, в което същият е управител, директор, контрольор или член на съвет, а за Събирателно дружество и Командитно дружество- управляващ съдружник, за:

  • Всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които застрахованият ще бъде законово задължен да заплати на Дружеството като компенсация за вреди, причинени в резултат на неправомерно действие/ бездействие при изпълнение на възложените му управителни, ръководни или контролни функции.
  • Всички разходи по уреждането на претенции и искове по предходната точка, направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.