Чрез застраховка Индустриален пожар се гарантира защита на производствени активи като сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • счупване на трайно монтирани стъкла;
 • удар от пътно превозно средство или животно;
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;
 • кражба чрез взлом;
 • земетресение.

Застраховката Индустриален пожар е предназначена за производствени предприятия, магазини, складове, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация, образование, здравеопазване и др.

Определянето на застрахователните суми на активите при застраховка Индустриален пожер се извършва на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни, по-конкретно отчетна или балансова стойност.

Стандартният срок на застраховката Индустриален пожае е една година, като застрахователното покритие е валидно само за посочения в полицата адрес.