Чрез застраховка Кражба се застрахова движимо имущество срещу отнемането му от владение на Застрахования без негово съгласие, с намерение за противозаконно присвояване чрез:

  • разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради (врати, прозорци, стени, тавани и подове), трайно направени за защита на застрахованото имущество;
  • разбиване или отключване със специално техническо средство на сейф, трезор или друго хранилище в застрахованите помещения след проникване в тях по някой от посочените начини.

Чрез застраховка Кражба се застрахова следното движимо имущество:

  • дълготрайни материални активи, вкл. оборудване (машини, съоръжения, стопански инвентар, амбалаж, производствени инструменти и др;
  • материални запаси – материали, продукция, стоки и незавършено производство;
  • техника и уреди, битова електроника, домашно имущество и електроуреди;
  • бижута, перли, скъпоценни камъни, необработени благородни метали, предмети от благородни метали (без такива, които служат за украса на помещението);
  • ценни книжа (облигации, бонове, чекове, акции и др.) и спестовни книжки;
  • парични знаци в местна и чуждестранна валута;
  • вещи, за които е направено специално споразумение;
  • предмети с историческа, филателна, нумизматична и художествена стойност, произведения на изкуството, уникати и други подобни.

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес. Застраховката е подходяща както за физически, така и за юридически лица.