Чрез Застраховка на имущество срещу първи риск се покриват понесените щети в следствие на пожар, природни бедствия и други събития, довели до унищожаване или увреждане на имущество. Предимствата на тази застраховка в сравнение с обичайните имуществени застраховки се изразяват в:

  • обезщетяване в пълен размер на понесените загуби вследствие първото застрахователно събитие;
  • нисък размер на премията, която се заплаща;
  • облекчено сключване и обслужване – не се описва и не се оценява имущество, което се застрахова.

На обезщетение чрез тази застраховка подлежат понесените материални щети вследствие:

  • пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара,
  • удар от мълния,
  • експлозия,
  • удар от летателен апарат, части от него или товара му,
  • природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони, и други външни обекти вследствие буря или градушка),
  • тръбопроводна вода,
  • удар от превозно средство или животно.