Застраховка Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни съдове покрива загуби и/или разноски, които застрахованият ще трябва да заплати във връзка с причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.

Покритията, които дава застраховката, са:

  • нараняване, болест или смърт на член от екипажа и болнични, медицински или други разноски, възникнали вследствие смърт, нараняване, болест на член от екипажа;
  • разходи и разноски във връзка с осигуряването на заместващ член на екипажа, наложено от покрития риск, посочен по-горе;
  • заплащане на щета или компенсация за загуба или щета на лични вещи на член от екипажа, като се изключват искове по отношение пари в брой, ценни книжа, кредитни/дебитни карти, скъпоценни или редки метали и скъпоценни камъни и др. подобни;
  • отговорност към лица, различни от екипажа, за заплащане на щети или компенсации за нараняване, болест или смърт, вкл. болнични, медицински или погребални разноски, понесение в тази връзка;
  • щети по други плавателни средства, вследствие сблъскване, дотолкова, доколкото тази отговорност надхвърля
  • застрахованата сума „каско“ на плавателния съд;
  • щети по собственост на трети страни – неподвижни и плаващи предмети;
  • щети, свързани със замърсяване и провлачване;
  • разноски във връзка със защита на застрахованите по-горе отговорности.