Застраховка Селскостопански машини е предназначена за всички собственици и наематели на селскостопански машини и оборудване.

Предмет на застраховката са:

  • стационарни селскостопански машини и оборудване, вкл. електронно оборудване;
  • селскостопански машини и оборудване на собствен ход.

Чрез застраховка „Селскостопански машини“ се осигурява застрахователна защита на стационарни селскостопански машини и оборудване, включително електронно оборудване и селскостопански машини и оборудване на собствен ход срещу пълна загуба или частична вреда върху посочено имущество в резултат на:

  • грешки при работата и обслужването на застрахованото имущество от обслужващия персонал – недостатъчен опит;
  • недостиг на вода в парни котли, физическа експлозия;
  • грешки в проектирането, при изработката или монтажа;
  • дефекти на отливките и материала; лоша изработка на детайлите;
  • късо съединение;
  • разкъсване вследствие на центробежни сили и/или умора на материала;
  • буря или друга причина, която не е изрично упомената в изключенията;

Стандартният срокът, за който се сключва застрахователния договор е 12 месеца.