Застраховка Трайни насаждения осигурява застрахователна защита на масиви с площ над 5 дка:

 • в период на изграждане (годината на създаване);
 • в период на отглеждане до встъпване в плододаване (включва годините на отглеждане до встъпване в плододаване);
 • като Дълготрайни материални активи в период на експлоатация (включва годините на плододаване).

Чрез застраховка „Трайни насаждения“ се покриват щети, причинени от:

 • пожар и експлозия
 • буря
 • ураган (вихрушка, смерч)
 • градушка
 • гръм
 • проливен дъжд
 • наводнение
 • ерозия и свличания на земни пластове
 • измръзване и осланяване.

Застрахователният договор се сключва стандартно за срок от една година.