Застраховка Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството има задължителен характер и се сключва съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройство на територията.

Строителната дейност е рискова дейност и застраховката осигурява покритие за професионалната отговорност на лицата – проектанта, консултанта, строителя, лицето упражняващо строителен надзор и лицето упражняващо технически контрол.

Строителната дейност е рискова и потенциално при нея могат да пострадат имуществата и здравето на неограничен брой хора, особено ако вредите възникнат след като обекта е бил пуснат в експлоатация. Причинените вреди може да са значителни и претенциите на увредените лица за нанесени им имуществени и неимуществени вреди при извършването на строително-монтажните работи и по време на гаранционния срок да доведат до фалит на строителя, проектанта или другите участници.

От друга страна, защитата на вложените в строително-монтажните работи инвестиции е един от най-важните елементи на строителния процес. Голяма финансова загуба поради нанесени вреди на строителните работи или на имуществото и здравето на трети лица може да доведе не само до забава на строителните работи и неизпълнение на строителния договор, но и до финансова несъстоятелност на много строители, инвеститори и собственици.