Срещу сключен застрахователен договор (полица) и платена премия, Застрахователят носи отговорност върху живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу риска трудова злополука.

Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“ се определят след консултации на работодателя със службата по трудова медицина.

Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ са за сметка на работодателя.