Застраховка Авария на машини покрива имуществени щети от аварии върху машини и съоръжения, които са собственост или под отговорност на Застрахования.

Застраховката осигурява застрахователно покритие срещу рисковете от повреда на машини и съоръжения в процеса на производството, представлява разширение на застрахователното покритие на застраховка Индустриален пожар.

Застраховка Авария на машини осигурява застрахователно покритие на база „всички рискове“ и покрива всяка непредвидена загуба или увреждане на застрахованите машини и съоръжения, вследствие на каквато и да е причина, която не е посочена като конкретно изключена.

Предмет на застраховка са машини и съоръжения /или части от тях/, посочени в опис към полицата и намиращи се в описаните помещения, след успешно извършване на тестовете за потвърждение на годност- в работно състояние или в покой; в демонтирано състояние за почистване, преглед или ремонт; последващо изграждане след направени промени в рамките на помещенията за извършване на стопанска дейност.