Чрез застраховка Електронна техника се осигурява застрахователна защита за компютри, компютърни мрежи, ценна електроника, електронно оборудване, радио и телевизионна техника и други. Електронната техника може да бъде застрахована срещу кражба, токов удар, природни бедствия и други.

Допълнително може да се застрахова и мобилно електронно оборудване което се транспортира или изнася извън посочените в полицата помещения, информационни носители (вкл. запаметената върху тях информация), и допълнителните разходи необходими за продължаване на работните процедури.

Чрез застраховка Електронна техника се покриват загуби, повреди и/или разноски, в резултат на материални щети по застрахованото оборудване, в резултат на всички рискове, които не са изключени в застрахователния договор, в това число:

  • пожар, експлозия, мълния (вкл. токов удар при мълния от индукция на електрически ток в преносната мрежа), природни бедствия;
  • кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица;
  • небрежност, неправилно или без подходящ опит боравене с оборудването, операционни грешки, грешки в монтирането, дефекти в материала, и други.

Застрахователното покритие за застрахованото електронно оборудване е валидно само в застрахованите помещения вписани в застрахователната полица. Застраховката на електронна техника е предназначена за големи фирми и корпорации. За физически лица можете да сключите застраховка на домашното имущество и тази застраховка ще защитава компютъра ви и останалата техника, която имате във вашето жилище.