Застраховка Прекъсване на производството представлява разширение на застрахователното покритие на застраховкa Индустриален пожар срещу финансови загуби, който са понесени вследствие на прекъсването или нарушаването на нормалната стопанска дейност в резултат на настъпили застрахователни събития, който са покрити по основната застрахователна полица за застраховане на имуществото на застрахованото лице.

Чрез застраховка Прекъсване на производството се осигурява застрахователно покритие в случай, че нормалната стопанска дейност, извършвана от застрахованото лице на територията на застрахованите помещения, бъде прекъсната или нарушена в резултат на настъпило застрахователно събитие, вследствие на което бъде унищожено или увредено застраховано по полицата имущество (сграда, машини и съоръжения или друго имущество или част от него). Застрахователят е длъжен да заплати на Застрахования размера на загубата, понесена в резултат на това прекъсване или нарушение на дейността.

Застраховка Прекъсване на производството се сключва на база бруто печалба и се ограничава до загубата на брутна печалба поради намаляване на оборота и нарастване на разходите за дейността.