Чрез застраховка Отговорност на спедитора се покрива отговорността на спедитора, като транспортен оператор и складов оператор. Базира се изцяло на Общите спедиторски условия /ОСУ/ на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/, съобразени с ратифицираните от Република България Международни конвенции – Мулти модални превози, Варшавска, CIM, CMR, Братиславските съглашения и има за цел:

  • да застрахова спедитори, които действат като такива, съгласно раздел ІІІ, чл.6 т.1 и т.2 на ОСУ и съгласно чл. 361 от ТЗ, където е регламентирана правната фигура на спедитора;
  • да обезщетява финансови загуби, липси или повреди, причинени от доказани грешки при действията на спедитора в изпълнение на задължението си, съгласно сключеният спедиционен договор.

Когато спедиторът действа като пълномощник или като търговски представител според ОСУ, застраховка Отговорност на спедитора покрива следните застрахователни рискове:

  • щети, липси, повреди или забавяне на стоката и загуби на клиента поради погрешна или неточна експедиция на стоката, или поради неточно или непълно изготвяне или попълване на документите от спедитора или неговите служители;
  • загуби на клиента, произтичащи от погрешно предаване на стоката, неспазване на указанията стоката да бъде задържана, предаване на стоката, без да се получи съответен документ;
  • финансови загуби на клиента, поради неизпълнение на договорните задължения на спедитора, щети от липси и повреди на стоката, поради неправилен избор на изпълнител на договорните услуги.

Когато спедиторът действа като оператор според ОСУ, застраховка Отговорност на спедитора покрива следните застрахователни рискове:

  • физическа щета или загуба на стока, намираща се под контрола или разпореждането на спедитора, от момента на приемане на стоката до предаването й на правоимащия;
  • финансови загуби на клиента, произтичащи от забавяне на доставката и поради погрешна или неточна експедиция;
  • финансови загуби на клиента, поради неточно или непълно изготвяне или попълване на документите от спедитора или неговите служители;
  • загуби на клиента, произтичащи от погрешно предаване на стоката, неспазване на указанията стоката да бъде задържана, предаване на стоката, без да се получи съответен документ;
  • финансови загуби на клиента, поради неизпълнение на договорните задължения на спедитора, щети от липси и повреди на стоката, поради неправилен избор на изпълнител на договорните услуги.