Чрез застраховка Отговорност на превозвача се покрива материалната отговорност на превозвача на товари по шосе за цялостна или частична липса и/или повреда на превозваните от него товари със собствени и/или наети превозни средства.

Покриват се и разходи, разумно направени за предотвратяване и намаляване на щети, а също за изясняване на размера на обезщетимите загуби или повреди. Такива разходи включват: спасяване на превозваните стоки, претоварването им, съхранението на стоки на склад, допълнителни разходи за превоз до първоначалното им предназначение и други. Покриват се още разходи за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса.

Рисковете, който покрива застраховка Отговорност на превозвача при международен автомобилен превоз се определят съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари CMR. При превоз на територията на Република България се определят съгласно Закона за автомобилните превози.

Застраховката може да бъде сключена за период от 1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година или за отделен превоз.