Чрез застраховка Помощ при пътуване в чужбина застрахователят покрива разходи и изплаща суми по избраните от застрахования покрития за събития, настъпили по време на пътуване или престой на застрахования в чужбина.

С приемането на Република България за член на Европейския съюз, на българските граждани с непрекъснати права съгласно Закона за Здравно осигуряване се предоставя възможност за ползване на спешна и неотложна медицинска помощ, разходите за която се покриват от НЗОК. Въпреки това е желателно при пътуване в чужбина да се сключва и застраховка Помощ при пътуване. Застраховката покрива:

  • разходи за медицинско обслужване в случаите на злополука или внезапно заболяване (в зависимост от избраното покритие могат да се поемат и разходи за амбулаторно лечение и разноски за спешно зъболечение с различни лимити посочени от застрахователните компании);
  • при необходимост се осигурява приемане в най-близката болница и ако се налага и репатриране до България, включително и със санитарен самолет;
  • репатриране в случай на смърт;
  • организиране и заплащане на адвокатска защита в случаите, когато застрахованият е подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност съгласно законодателството на страната, в която той пребивава.

Валидността на застраховка Помощ при пътуване е както за страните от ЕС, така и за целия свят. Чрез нея се осигуряват покритие на разноските за пълния обем от медицински услуги в случай на злополука или внезапно заболяване, включително спешната помощ при внезапно обостряне на хронично заболяване. В обема на покритие са включени както амбулаторната помощ, така и болничната, а също така и стойността на предписаните медикаменти.