Застраховка на акредитиви е предназначена както за българската банка, действаща като авизираща по акредитивната операция, така и самата фирма – износител.

Предмет на застраховката са акредитиви, издадени в полза на българска фирма – износител.

Покрит риск е рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката издател на акредитива да плати на износителя на падежа без да има правно основание за това.

Застрахователно обезщетение се изплаща в случаите на настъпване на застрахователно събитие, като максималният размер е 90%.