Застраховката на гаранции покрива риска на българска търговска банка да бъде принудена да извърши плащане към бенефициент по банкова гаранция, във връзка с действия на наредител по нея.

Рискът който се покрива чрез Застраховката на гаранции е за целия размер на платената сума по банковата гаранция.

Извън обхвата на застрахователна защита са вредите, както и пропуснатите ползи и разходи.