Застраховка срещу краткосрочен търговски риск – предмет на застраховката са плащания по външнотърговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 1 година.

Покрити са търговските рискове:

1. Неплатежоспособност на чуждестранния длъжник:

  • Обявяване на длъжника в несъстоятелност или откриване на процедура за несъстоятелност;
  • Обявяване на длъжника в ликвидация или откриване на процедура за ликвидация;
  • Друго съдебно или извънсъдебно уреждане на задълженията на чуждестранния длъжник.

2. Забавяне на дължимо плащане по договора повече от определения период на изчакване по причини, несвързани с изпълнението на условията по договора.

Застрахователно обезщетение се изплаща в случаите на настъпване на застрахователно събитие. Максималният му размер е 85%.