Застраховка срещу краткосрочен политически риск – предмет на застраховката са плащания по външнотърговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 1 година.

Чрез застраховка срещу краткосрочен политически риск се покриват политическите рискове – свързаните с държавата на чуждестранния купувач:

  • Възникване на политически събития като война, преврат, граждански безредици, бунтове, стачки, ембарго, както и природни бедствия или други събития със сравним ефект;
  • Обявяване на общ мораториум върху плащанията;
  • Промени в режима на валутните плащания;
  • Приемане или изменение на нормативни актове или решения на правителството или на друг държавен орган;
  • Конфискация или национализация;
  • Отказ за плащане или просрочване на дължимото плащане повече от 3 месеца, когато длъжник е чужда държава или чуждестранен държавен орган;
  • Ограничения или забрана за износ на стоки или услуги в изпълнение на задължения по международни договори, по които България е страна.

Застрахователно обезщетение се изплаща в случаите на настъпване на застрахователно събитие. Максималният му размер е 90%.