Застраховка на Лизингови договори е предназначена за търговски дружества с основна дейност – лизинг. Чрез тази застраховка могат да се покрие лизинг на МПС, на недвижимости и на техника.

Предмет на Застраховка на Лизингови договори са вземанията на Застрахования от лизингови вноски с настъпил падеж, съгласно валиден лизингов договор.

Чрез Застраховка на Лизингови договори се покриват рискове в следствие на загуби, които са вследствие неиздължаване на лизингови вноски при условие, че след искане, направено в законна форма, Лизингодателят е в невъзможност да получи обекта обратно.

Сумата за която се сключва застраховката се равнява на сумата на всички дължими към Застрахования лизингови вноски съгласно договора.