Чрез застраховка Разни Финансови загуби се покриват загуби на еднолични търговци или юридически лица от дейност, извършвана на територията на Република България. Застраховката може да има действие и за чужбина при платена допълнителна премия.
Застраховка Разни Финансови загуби осигурява застрахователни покритие за следните застрахователни рискове:

  • финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице към застрахования, с което трето лице застрахования е в договорни отношения;
  • финансови загуби от плащане или друго изпълнение, което застрахованият е бил принуден да извърши поради проявление на покрит по застраховката риск, и което при обичайни условия и ненастъпване на риска застрахованият не би бил длъжен да осъществява;
  • други финансови загуби, изразени в намаляване имуществото на застрахования поради проявление на покрит по застраховката риск.